Všeobecné obchodné podmienky
korona
Sesterský e-shop

Výberové látky najvyššej kvality z Talianska, Portugalska a Veľkej Británie, topánky a potreby pre tanec, ozdobná galantéria, Sskom e-shope www.balux.sk/shop pre Vás vyberáme len to najlepšie z najlepšieho. 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod www.zavesy-latky.sk platné od 25.5.2018

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnost BALUX s.r.o., so sídlom: Pekná cesta 2/a, 831 54 Bratislava, IČO: 35915111, DIČ: 2021924223, IČ DPH: SK2021924223, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 34369/B (ďalej len „spoločnosť BALUX s.r.o.“) , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho: 
BALUX s.r.o., so sídlom: Pekná cesta 2/a, 831 54 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka číslo 34369/B 
IČO: 35915111 
DIČ: 2021924223 
IČ DPH: SK2021924223 

bankový účet: 
FIOBanka, č.u.: 210 109 8376 / 2010 
IBAN: SK86 8330 0000 0021 0109 8376 
SWIFT: FIOZSKBAXXX 

Telefón: +421 2 5263 4616 
Mobil: +421 903 809 390 
E-mail: balux@balux.sk 

1.3. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 

2. Definície 

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku. 

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti BALUX s.r.o., umiestnený na internetovej stránke www.zavesy-latky.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou BALUX s.r.o. na uvedenej stránke. 

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou BALUX s.r.o. (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách spoločnosti BALUX s.r.o.). 

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou BALUX s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti BALUX s.r.o. Za kupujúceho -právnickú osobu, koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. 

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. 

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania. 

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.balux.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.balux.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom je najmä metrový textil a ozdobná galantéria. 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

3.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného elektronického formulára (ďalej len „objednávky“) na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim, za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke. 

3.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie prijatia objednávky“), ktoré obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. 

3.3. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zo strany predávajúceho zasielané aj ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom môže overiť platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdiť dodaciu lehotu a cenu. 

3.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

3.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. 

3.6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: Meno a priezvisko kupujúceho/Obchodný názov, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, produkt/objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. 

3.7. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny, je 24 hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu. 

3.8. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

3.9. Kupujúci má právo stornovať predávajúcim potvrdenú objednávku bez poplatku, a to iba pred doručením akceptácie objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom). 

3.10. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho alebo v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho, informoval:
 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedkom komunikácie
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty, a prípadne aj všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu,
 7. o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho
 8. o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
 9. o poskytnutí samotného formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je na stránke www.balux.sk
 10. o informácií, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty
 11. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
 12. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 13. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,
 14. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok
 15. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal na tento systém,
 16. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach
 17. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada
 18. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk
3.11. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 3.10. písm.e) týchto obchodných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 3.10. písm. j) alebo za skutočne poskytnuté plneni podľa bodu 3.10. písm.k) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

4. Kúpna cena 

4.1. Kúpna cena za tovar nainternetovej stránke e-shopu (cena za objednaný tovar), ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Je uvedená v zobrazenej aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v akceptácí objednávky, ktorá je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti BALUX s.r.o. 

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu za prepravu tovaru zo skladu spoločnosti BALUX s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil, alebo iné voliteľné služby. 

4.3. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. 

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

4.5. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke e-shopu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s návrhom informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť písomne ( e- mailom), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

4.6. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. 

4.7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti resp.platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou do rúk kuriéra v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. 

4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

4.9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

4.10. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. 

5. Práva a povinnosti predávajúceho 

5.1 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

5.2 Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 3.10.písm a) – f), vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).
5.3 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je uvedená v e-shope, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). 

5.4 Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci písomne, doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky, kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.5 V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. 

5.6 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky prijaté predávajúcim od okamihu zmeny. 

6. Práva a povinnosti kupujúceho 

6.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu

6.2 Kupujúci je povinný:
 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
6.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

7. Dodacie podmienky 

7.1. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke e-shopu predávajúceho sú udávané výrobcom alebo dodávateľom. 

7.2. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke e-shopu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o aktuálnej dostupnosti tovaru skladom. Tieto informácie sa však môžu meniť. V prípade, že objednaný tovar nemá na sklade ani predávajúci a ani jeho dodávateľ, pri potvrdení objednávky kupujúcemu bude predávajúcim navrhnutý najbližší možný termín dodania alebo navrhnutá vhodná alternativa. 

7.3. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (akceptácie objednávky). 

7.4. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote 15 dní, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

7.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 

7.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim (alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar) a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (v objednávke kupujúcim uvedená adresa pre doručenie) alebo dohodnuté iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Pokiaľ nie je vyplnená adresa pre doručovanie, tovar bude doručovaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo fakturačných údajoch. 

7.7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim (alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar) a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). 

7.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. 

7.9. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. 

7.10. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie „protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru“ kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. 

7.11. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. 

7.12. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto. 

7.13. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku t.j. tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť prevzatie a doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

7.14. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 7.3. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej zaplatenú časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. 

8. Platobné podmienky 

8.1. Kupujúci pri vytváraní objednávky je povinný si zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platby, pričom e- shop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný:
 1. úhrada tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennom obchode – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti alebo predávajúcim akceptovanou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v kamennom obchode predávajúceho. 
 2. úhrada tovaru v hotovosti do rúk kuriérovi– kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu. Tento spôsob úhrady podlieha obmedzeniu
  • maximálna suma na úhradu je 150 EUR
 3. úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu zaslaný akceptačný - notifikačný email s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom.
8.2. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti BALUX s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti BALUX s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. 

9. Spôsob doručenia do miesta dodania, preprava 

9.1. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia tovaru. K dispozícii sú nasledovné spôsoby:
 1. kuriér – predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom zásielkovej služby = kuriéra1 na zvolené miesto dodania a to do 3 pracovných dní od expedície tovaru. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní. Tento spôsob dopravy podlieha obmedzeniu:
  • maximálna hmotnosť prepravovanej zásielky je 30 kg
  • ak sa jedná o doručenie s úhradou ceny tovaru, maximálna suma na úhradu (dobierková suma) je 150 EUR.
9.2. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim pri jednotlivých spôsoboch dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby, hmotnosti a ceny tovaru. Informácia o cene prepravy (prepravné) je vždy uvedená pri zadávaní objednávky pri konkrétnom druhu prepravy tovaru, ako aj na stránke www.zavesy-latky.sk v sekcii Cena dopravy.

1 Spravidla je doprava kuriérom realizovaná prostredníctvom externej spoločnosti, v určitých prípadoch môže byť doprava realizovaná aj vlastnými prostriedkami predávajúceho. 

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

10.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

10.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim, prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

11. Zodpovednosť za vady 

11.1. Spoločnosť BALUX s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka), ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra). 

11.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je na zverejnený stránke www.balux.sk 

12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

12.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve a to v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. 

12.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

12.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme objednaný tovar, alebo ak sa:
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
12.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy (t.j. akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu: BALUX s.r.o., Pekná cesta 2/a, 831 54 Bratislava, e-mail: reklamacie@balux.sk alebo pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde na stránke www.balux.sk.) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust.§ 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

12.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. 

12.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty (tzn. spotrebiteľ môže zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy). 

12.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. 

12.9. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť. 

12.10. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 

12.11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

12.12. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 12.11. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

12.13. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

12.14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

12.15. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

12.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

12.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru ako „špeciálnej zákazky“ na základe objednávky kupujúceho – ak je akýkoľvek tovar upravovaný podľa potrieb zákazníka, pričom sa mení jeho charakter, základné obchodné balenie a parametre, ako je strihanie látok, prúžkov, aplikácii, peria a pod. ,
 3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
V zmysle Dôdovodovej správy k §7 Zákona č.102/2014 nie je možné odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj takého tovaru, ktorého predaj ďalšiemu spotrebiteľovi po vrátení by bol sťažený, napr. z dôvodov predošlej úpravy tovaru podľa požiadaviek zákazníka, v tomto prípade nastrihanie na zákazníkom požadované rozmery.
Zjednodušene: odstrihnutý tovar nie je možné vrátiť z dôvodu, že po vrátení by ďalším zázkazníkom mohlo rozstrihanie celku na viacero menších kusov spôsobiť problémy pri zamýšľanej tvorbe.


12.18. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky info tu: Ochrana osobných údajov

14. Záverečné ustanovenia 

14.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000) a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

14.2. Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia(SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 
820 07 Bratislava 27 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

14.3. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu. 

14.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim BALUX s.r.o., so sídlom Pekná cesta 2/a, 831 54 Bratislava, IČO: 35915111 je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

14.5. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

14.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ. 

14.8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

14.9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.